De oudst bekende voorouders van de families van Staveren en van Staaveren zijn het echtpaar Sietse Jans en Katrijntje Jellis. Zij wonen in de tweede helft van de 17e eeuw in Amsterdam en krijgen daar 4 kinderen, Jan, Ariaen, Jacob en Louris. Waar Sietse en Katrijntje vandaan komen is niet zeker maar het is aannemelijk dat zij afkomstig zijn uit Friesland en mogelijk zelfs uit het Friese stadje Staveren. De voornamen van Sietse en Katrijntje worden in diverse bronnen nogal verschillend geschreven. Sietse komt voor als Cijtze, Cijttie, Sietije en Sijetze, Katrijntje als Catrijntie, Kattarintie en Catarina. Sietse en Katrijntje gebruiken de achternaam van Staveren nog niet. Wanneer kwam de naam bij de familie in gebruik en waarom?

Van de oudste zoon Jan zijn geen geboortegegevens gevonden in het Amsterdamse archief maar bij alle drie zijn huwelijken staat vermeld dat hij "van A:" komt hetgeen betekent dat hij in Amsterdam geboren is. Bij zijn eerste huwelijk (13-05-1690 met Aaltje Gerrits) wordt hij "geassisteert met sijn moeder Catarina Jellis". Hij is dan 22 jaar hetgeen betekent dat hij rond 1668 is geboren. Van Ariaen, Jacob en Louris zijn de geboortegegevens wel in het Amsterdamse archief gevonden. Jacob wordt bij zijn doop Jaepick genoemd, de Friese vorm van jeapickJacob. (Zie het fragment uit het doopboek van de Amsterdamse Noorderkerk hiernaast). Van zowel Ariaen als Jacob worden huwelijksactes gevonden en beiden worden geassisteerd door hun broer Jan Sietjes. Bij beiden staat de vermelding "ouders doot". Ariaen trouwt als eerste van de twee, op 25-04-1692 en dus is geconcludeerd dat zowel Sietse Jans als Katrijntje Jellis dan overleden zijn. Louris overlijdt jong, hij is 5 jaar en drie maanden als hij op 24 mei 1683 op het Kartuiser kerkhof wordt begraven. Zijn vader, Sietije Jans, woont dan op het Smalle Pad, de tegenwoordige Planciusstraat. Jan, Ariaen en Jacob gebruiken bij hun huwelijken alledrie het patroniem Sietjes.

Jan Sietjes trouwt dus zoals gezegd in 1690 met Aaltje Gerrits. Hij is op dat moment lijndraaier van beroep en beiden wonen op het Smalle Pad. Jan en Aaltje krijgen 6 kinderen waarvan de eerste drie jong overlijden. Jan trouwt in 1698 voor de tweede maal, ditmaal met de 8 jaar oudere Trijntje Sijbrands Klijn. Jan woont dan op het "Rijalen Eijlant" en is nog steeds lijndraaier. Trijntje woont in de daar in de buurt gelegen Vinckstraat. Het huwelijk blijft kinderloos. In 1720 trouwt Jan met de 24 jarige Lijsbet Hanse. Jan is dan 52 jaar en woont aan de Schans, tegenwoordig de Marnixstraat. Lijsbet komt van de Soutkeet gelegen op het Realeneiland. Jan en Lijsbet krijgen 7 kinderen waarvan er in elk geval 4 op jonge leeftijd overlijden.

Vanaf ongeveer 1727 gebruikt Jan de achternaam van Staveren. Bij de doop van de tweeling Giertje en Theunis, kinderen van Grietje Hansen Zeep en Theunis de Gouw is hij met zijn vrouw Lijsbet Hansen Zeep getuige onder de naam Jan van Staveren (04-05-1727). Ook bij de doop van zijn laatste kind Jannetje in 1730 gebruikt hij deze achternaam.

  Op 14 maart 1732 koopt Jan voor f4400,- van ene Gerrit Wittebol een huis aan de Zandhoek. In de transportakte staat hij vermeld als Jan van Staveren en het huis wordt als volgt beschreven: "Huijs en Erve staande ende geleegen op de Santhoek het tweede huys van de Taanstraat alwaar het wapen van Antwerpen in de geevel staat". De afbeelding hiernaast toont de Zandhoek omstreeks 1700. De omschrijving luidt: Afgesloten IJ gezien links naar de Zandhoek. (Afbeelding afkomstig van de beeldbank van het Amsterdamse Stadsarchief) .smallepad

Op 19 maart 1751 wordt Jan van Staveren op het Kartuizer kerkhof begraven, hij woonde bij zijn overlijden nog steeds op de Zandhoek. Op 1 maart 1752 verkopen "de erven Jan Sietjes van Staveren" het huis voor f4000,- aan Rijndert Hessels.  Jan is ongeveer 83 jaar geworden en blijkens de transportakte leven bij de verkoop naast zijn 3e vrouw Lijsbeth Hanse van zijn 13 kinderen alleen zijn jongste dochter Jannetje Jans van Staveren nog.

Ariaen Sietjes trouwt in 1692 met Ariaantje Jans. Hij is dan eveneens lijndraaier van beroep en woont op het Realeneiland. Zij krijgen 6 kinderen. Ariaen is de eerste van de familie die de achternaam van Staveren gebruikt. Op 11 februari 1718 gaat zijn zoon  Jan, die dan op Kattenburg woont, in ondertrouw met Catharina Willems. Zowel Ariaen als Jan staan geregistreerd met de achternaam: van Stavoren. (Zie acte hieronder, afkomstig uit het Amsterdamse Stadsarchief) Als Ariaen echter op 3 december 1726 wordt begraven op het St. Anthonis kerkhof heet hij weer Adriaan Sietjes en woont hij op Wittenburg in de dwarsstraat. Ariaen's zoon Sietje gebruikt de achternaam ook, voor het eerst bij de doop van zijn dochter Ariaantje in 1732. Ook Ariaens zoon Pieter gebruikt de achternaam als hij op 24 maart 1730 trouwt met Jacoba Kijser en wederom als hij op 1 december 1747 met Hendrika Kuijt trouwt.

jan van stavoren 1718Jacob Sietjes trouwt in 1697 met Dieuwertje Claes Schotte. Ook hij is lijndraaier en hij woont in de Taendwarsstraat. Dieuwertje woont in de Taenstraat. Beide straten waren (en zijn nog) gelegen op het Realeneiland. Van Jacob zijn nog geen bronnen gevonden waarin hij de achternaam van Staveren gebruikt maar tenminste drie van zijn kinderen, Trijntje, Ariaantje en Claes gebruiken de achternaam wel. Claes en Trijntje als eersten, bij het huwelijk van Claes in 1731. Ariaantje gebruikt de achternaam bij haar tweede huwelijk in 1737.

Na een aarzelend begin in 1718 komt de achternaam van Staveren komt dus vanaf 1727 bij de familie in gebruik en vanaf dat moment gaan steeds meer nakomelingen van Sietse en Katrijntje de achternaam gebruiken. Waarom doen ze dat? Mogelijk omdat Sietse en/of Katrijntje uit het Friese Staveren afkomstig zijn. Zeker is dat echter allerminst; het is zelfs niet zeker of Sietse en Katrijntje wel uit Friesland afkomstig zijn. Toch zijn er wel argumenten voor die aanname, zoals: de Friese vorm van de naam Jacob bij zijn doop; de Friese voornaam van Sietse en het Friese patroniem van Katrijntje. Maar toch, het blijft een aanname.

De naam van Staveren komt in de jaren daarna in de diverse acten op veel verschillende manieren voor: uiteraard als van Staveren maar vaak ook als, van Staaveren, van Stavoren, van Staavoren en van Staavooren. Soms wordt het voorvoegsel: van, weggelaten. Ook exotische vormen als van Staverden, van Stavren, van Starven en van Starfen komen voor. Als achternamen verplicht en officieel geregistreerd worden blijven van al deze varianten alleen van Staveren en van Staaveren over waarbij die laatste variant alleen gebruikt wordt door de nakomelingen van het echtpaar Jacob van Staveren en Grietje de Looper.